Asbestinventarisaties

Een gedegen asbestinventarisatie, begeleiding van uw (sanerings) project en controle van uw asbestverwijdering. 

Asbestinventarisaties type G & O

Asbesthoudende materialen en verontreinigingen vormen altijd een potentieel risico op blootstelling aan verhoogde concentraties asbestvezels in de lucht. Het hangt van de werkelijke omstandigheden af, of dit ook leidt of kan leiden tot actuele risico’s. Zowel de aard en samenstelling (asbestsoorten, gebondenheid) en condities (mate van beschadiging, verwering, veroudering) van het asbesthoudende materiaal als de locatiespecifieke omstandigheden (aard en mate van gebruik/activiteiten, werkzaamheden, beïnvloedingen, ventilatie, verspreidingspatronen) spelen daarbij een doorslaggevende rol. Om deze risico’s nauwkeuriger in kaart te brengen is nader risicobeoordelingsonderzoek nodig conform de NEN-2991 of NEN-2939.

Asbestinventarisatie type G
Een asbestinventarisatie type G is een volledige asbestinventarisatie type A, direct in combinatie met een risicobeoordeling conform de NEN-2991/NEN-2939. Het doel van een asbestinventarisatie type G is om, in relatie tot asbest, de gebruiksintegriteit van het bouwwerk, -deel, of object te beoordelen en in vervolg daarop te komen tot doeltreffende beheersmaatregelen. Een dergelijk type G rapport is eveneens geschikt voor de melding aan het Bevoegd Gezag van voorgenomen asbestverwijdering/-sanering en/of sloopwerkzaamheden. Dit kan dan ook aan de hand van een dergelijk rapport worden uitgevoerd.

Asbestinventarisatie type O
Indien er aanleiding is om direct (eerst) risicobeoordelingsonderzoek conform de NEN-2991/-2939 uit te voeren, dan volstaat een visuele inspectie om de locatiespecifieke omstandigheden vast te leggen. Het is voor meer zekerheid niettemin verstandig om van de dan asbestverdachte toepassing(en) vast te stellen, of het asbesthoudende materialen of verontreinigingen betreffen d.m.v. asbestidentificatie-analyses aan de materiaal-/stofmonsters conform de NEN-5896, c.q. ISO 14966. Dit vormt dan een type 0 onderzoek. Het beoordelen van de gebruiksintegriteit geldt dan enkel voor de beperkte locaties met de onderzochte toepassingen. Zo’n type 0 rapport is echter niet volledig en daarom doorgaans niet geschikt voor de melding aan het Bevoegd Gezag en de uitvoering van asbestverwijdering/-sanering. Om in vervolg daarop doeltreffende maatregelen te kunnen treffen is dan aanvullend onderzoek nodig.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!