Asbestinventarisaties

Een gedegen asbestinventarisatie, begeleiding van uw (sanerings) project en controle van uw asbestverwijdering. 

Asbestinventarisaties type A & B

Op zoek naar een partner voor asbestinventarisatie type A en type B? Bij Newton B.V. bent u aan het juiste adres. Een doeltreffende totaaloplossing, ingericht volgens uw wensen en met één aanspreekpunt. Eens te meer is gebleken, dat Newton B.V. het verschil kan maken. Aan ons de dankbare taak om alles vlekkeloos te laten verlopen:

  • Asbestinventarisaties conform de SC-540 type A en type B;

  • Beheersplannen, Advisering, Projectbegeleiding, Saneringsbegeleiding;

  • Sloopbestekken, Sloop-/Saneringsbegrotingen, Kostenramingen, V&G plannen;

  • Aanbestedingen, Toezicht, Directievoering, met adequate aandacht voor veiligheid, milieu en recycling.

Asbestinventarisaties conform de SC-540 type A
Het doel van een asbestinventarisatie type A is binnen het kader van de voorgenomen werkzaamheden het zo volledig mogelijk identificeren, kwantificeren en vastleggen van alle direct waarneembare en met licht destructieve ontsluitingsmethoden detecteerbare asbesthoudende materialen, toepassingen en verontreinigingen in een bouwwerk, -deel, of object. Bij een asbestinventarisatie type A worden dus alleen de asbestverdachte materialen e.d. opgespoord en bemonsterd, die daartoe direct toegankelijk en bereikbaar zijn, of daarvoor bereikbaar te maken zijn met licht destructieve ontsluitingsmethoden (demontage en montage, zo heel mogelijk openen en eenvoudig herstelbaar sluiten) met de voorgeschreven handgereedschappen. Om tot een volledige asbestinventarisatie type A te kunnen komen is het noodzakelijk dat:

  • Tijdens de inspecties op locatie alle betreedbare (gebruiks)ruimten passend toegankelijk zijn; 
  • In beginsel alle onderscheidenlijke typen asbestverdachte materialen e.d. bemonsterbaar zijn; 
  • Er geen veiligheidstechnische belemmeringen zijn (mogelijk actuele blootstellingsrisico’s, aanvullende Arbo- en/of Milieugevaren, e.d., zoals mogelijke asbestbesmettingen, onbereikbare grotere hoogten, andere gevaarlijke stoffen en/of situaties, e.d.), waar aanvullend aparte acties en (voorzorgs)maatregelen voor nodig zijn.  

Asbestinventarisatie type A
Uitsluitend een volledige asbestinventarisatie type A is geschikt voor de melding aan het Bevoegd Gezag van voorgenomen asbestverwijdering en/of sloopwerkzaamheden en ook alleen aan de hand van een dergelijk rapport is het toegestaan, dat een volgens de SC-530 gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf de asbestverwijderings-/-saneringswerkzaamheden uitvoert.

Asbestidentificatie-analyses
De asbestidentificatie-analyses aan de materiaal-/stofmonsters worden verricht door een daartoe door de Raad voor Accreditatie (RvA) Testen geaccrediteerd laboratorium conform de NEN-5896 (lichtmicroscopie), c.q. ISO-14966 (scanning elektronenmicroscopie met Röntgen micro-analyse).

Asbestinventarisaties conform de SC-540 type B
Een asbestinventarisatie type B vormt een aanvulling op de volledige asbestinventarisatie type A en is verplicht, wanneer dat binnen het kader van de voorgenomen werkzaamheden (bewerkingen, sloopwerk) noodzakelijk is om de mogelijk ook nog aanwezige asbesthoudende materialen e.d. op te sporen, die niet direct waarneembaar / toegankelijk binnen constructies verborgen zijn. Op dergelijke locaties moeten daarvoor dan die constructies zodanig verregaand destructief (niet eenvoudig herstelbaar door middel van zwaarder sloop-/ breekwerk met sloopgereedschap) worden ontsloten dat dit gepaard gaat / kan gaan met aantasting van de gebruiksintegriteit van (de stoffering en/of de bouwkundige en/of installatietechnische elementen) van het bouwwerk of object. Het betreffen dan locaties die daartoe in het asbestinventarisatierapport type A al zijn gerapporteerd en/of locaties die vanuit de deskresearch (historische onderzoek) en/of ervaringen van de inventariseerder dergelijk nader onderzoek rechtvaardigen. 

Asbestinventarisaties type B
Asbestinventarisaties type B kunnen, afhankelijk van de (omvang van) de voorgenomen werkzaamheden, meestal gefaseerd worden uitgevoerd en lopen in de pas met de sloopwerkzaamheden. Wel dienen zulke onderzoeksfases voorafgaande aan en/of bij aanvang van dergelijke sloopwerkzaamheden te worden/zijn verricht. De asbestinventarisatie type A dient dan al volledig te zijn. Vanuit het Asbestverwijderingsbesluit, Bouwbesluit en de gemeentelijke / provinciale verordeningen verplicht het Bevoegd Gezag tot aanvullend type B onderzoek, voordat aan de betrokken constructies de reguliere sloopwerkzaamheden (van de betreffende fase) worden uitgevoerd. 

Ook is het mogelijk om binnen het kader van de voorgenomen werkzaamheden een asbestinventarisatie type A te combineren met beperkt type B, gericht op de binnen het gegeven kader meer destructief te ontsluiten locaties, die dergelijk nader onderzoek rechtvaardigen. Er wordt dan een gecombineerd type A en (beperkt) type B rapport opgesteld.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!