Asbestbeheersplannen

Een gedegen asbestinventarisatie, begeleiding van uw (sanerings) project en controle van uw asbestverwijdering. 

Asbestbeheersplan

Aan de wettelijke verplichting om maatregelen te nemen tegen asbest wordt voldaan door het opstellen, implementeren en doeltreffend opvolgen van een asbestbeheersplan. Dit plan beschrijft, hoe (een locatie in) een bouwwerk of object in relatie tot het aanwezige en/of achtergebleven asbest op een veilige manier gebruikt kan (blijven) worden. Het omvat de uitgangspunten en alle maatregelen, die de eigenaar/beheerder neemt of nog moet nemen om voor de verdere gebruiksduur van de locatie (tot aan de sanering/sloop) het veilige (vervolg) gebruik (zonder risico’s op blootstelling) te garanderen.

Asbestbeheersplan opstellen
Dit plan dient op een realistische manier bruikbaar te zijn, toegesneden op de betreffende asbesttoepassing(en) in het bouwwerk of object. De informatie uit het asbestbeheersplan kan ook worden opgenomen in het onderhouds- en/of renovatieplan voor het bouwwerk of object van uw organisatie. Het asbest-beheersplan omvat het volgende:

 • Inleiding, asbestbeleid, doelstellingen;
 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Overzicht met status aanwezige asbesthoudende materialen;
 • Gebruiksbeperkende maatregelen, gebruiksaanwijzing;
 • Werken met het asbestbeheersplan;
 • Registratie periodieke controles;
 • Mutatielijst;
 • Nood-/calamiteitenplan;
 • Geactualiseerde rapportages volledige asbestinventarisaties;
 • Formulier werkinstructie voor onderhoudspersoneel, gebruiksaanwijzingen;
 • Procedure interne communicatie;
 • Procedure werkvergunning (industrie e.d.).

Asbestbeheersplan controleren 
Vervolgens moet ook periodiek (jaarlijks, of frequenter wanneer daar aanleiding toe is) worden gecontroleerd, wat de conditie van het asbesthoudende materiaal is, of het plan ook doelmatig wordt opgevolgd en of aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit geldt zeker voor asbesttoepassingen, die al bij normaal gebruik beschadigd of verouderd/verweerd kunnen raken. Deze controle bestaat uit een visuele inspectie en indien nodig wordt aanvullend (opnieuw) een risicobeoordelingsonderzoek (stof en lucht) conform de NEN-2991/NEN-2939 uitgevoerd. Aan de hand van de resultaten worden zo nodig nadere acties ondernomen (verwijderen, saneren, duurzaam afschermen en/of aanpassen van het asbestbeheersplan). 

Asbestbeheersplan opvolgen
Door een adequate en verantwoorde toepassing van een dergelijk asbestbeheersplan kan in veel gevallen worden vermeden, dat geforceerd asbesthoudend materiaal wordt verwijderd. Planmatige fasering is dan mogelijk en onderbouwd, waardoor de vervolgacties realistisch kunnen worden gebudgetteerd. Een goed gebruik van een doeltreffend asbestbeheersplan is uw verzekeringspolis tegen aansprakelijkheidskwesties!