Risicobeoordelingen

Een gedegen asbestinventarisatie, begeleiding van uw (sanerings) project en controle van uw asbestverwijdering. 

Risicobeoordeling

Het kan binnen het kader van de gebruiksintegriteit voor voortgezet gebruik, of de voorgenomen werkzaamheden noodzakelijk zijn om nader risicobeoordelingsonderzoek uit te voeren. Wij voeren dit graag voor u uit conform de NEN-2991 / NEN-2939.

NEN-2991 en NEN-2939 
De Nen 2921 dient plaats te vinden (voor burgers/gebruikers in het algemeen, die in relatie tot asbest niet onder de Arbo-wet vallen). De NEN-2939 is (voor werknemers, die in relatie tot asbest onder de Arbo-wet vallen). De analyses worden verricht door een, daartoe door de RvA Testen, geaccrediteerd laboratorium conform de NEN-2990, NEN-2991, NEN-2939 en ISO 14966 (scanning elektronenmicroscopie). In (ernstige) gevallen dat potentiële risico’s relatief eenvoudig aanleiding kunnen geven tot actuele risico’s en/of dat wellicht al vormen, verplicht het Bevoegd Gezag vanuit het Asbestverwijderingsbesluit, Bouwbesluit en de gemeentelijke/provinciale verordeningen en de Inspectie SZW vanuit het Arbobesluit tot aanvullend risicobeoordelingsonderzoek, voordat de betreffende locatie(s) verder wordt gebruikt en/of er (asbestsanerings-)werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Risicobeoordelingen
Dergelijke risicobeoordelingen omvatten kleefmonsteronderzoek en luchtmetingen met scanning elektronenmicroscopie en Röntgen micro-analyse (SEM-RMA/EDX). Bij het kleefmonsteronderzoek richt de onderzoeksstrategie zich vanuit de asbestbronnen op het in kaart brengen van (mogelijke) verspreidingspatronen (gradiënten) ten gevolge van activiteiten (loop-, transportroutes) en/of ventilatie, luchtstromingen.

Toetsing conform de NEN-2991/NEN-2939, NEN-689
Door toetsing (conform de NEN-2991/NEN-2939, NEN-689) van de meetresultaten aan de milieuhygiënische toetsingswaarden en/of de wettelijke Grenswaarde(n) kan worden bepaald of er significant sprake is van actuele risico’s op blootstelling of niet. Dergelijke metingen blijven echter altijd momentopnamen. Andere locatiespecifieke omstandigheden kunnen verschillende meetresultaten tot gevolg hebben. Het is dus noodzakelijk om de luchtbemonsteringen te verrichten onder de (desnoods gesimuleerde) omstandigheden, die voor een realistische beoordeling van de werkelijke (‘worst-case’) situatie van belang zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Dit kan betekenen dat er op basis van de preventieve uitgangspunten van de wet- en regelgeving reeds tijdens het onderzoek voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen, zoals de toepassing van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM/ABM) en arbeids- en milieuhygiënische procedures, dus beheerste gecompartimenteerde omstandigheden (afgeschermde / containment condities).

Asbestvezelbesmettingen
Het onderzoek op locatie kan enigszins gescheiden van elkaar (gefaseerd) worden uitgevoerd. In bepaalde situaties kan het verstandig zijn om eerst te bepalen of er wel sprake is van asbestvezelbesmettingen, en aan de hand van de resultaten eventuele luchtmetingen verrichten. Er zijn echter ook situaties, waarin het (kosten)efficiënter is om het veldwerk voor het kleefmonsteronderzoek en de luchtmetingen allebei tegelijk uit te voeren.

Asbestbeheersplan
De resultaten (rapportage) van een dergelijke risicobeoordeling vormen een aanvulling op de asbestinventarisatie en dat kan noodzakelijk zijn om een asbestinventarisatie volledig te maken ten behoeve van de benodigde / voorgenomen asbestsanering/-sloop. Ook vormt de rapportage van een dergelijke risicobeoordeling het uitgangspunt voor een asbestbeheersplan. Al was het maar voor die locaties, waar asbestsanering/-sloop niet noodzakelijk bleek, of nog niet aan de orde is.

Validatiemetingen conform de SCi-547 en SCi-548
Newton B.V. is de juiste partner voor opdrachtgevers bij de begeleiding van een risicobeoordelingsonderzoek, evenals nader onderzoek onder gebruikmaking van de NEN-2991/NEN-2939 bij validatiemetingen conform de SCi-547 en SCi-548.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!