Wat is asbest

Wat is asbest

Asbest is de verzamelnaam voor 6 van nature voorkomende mineralen met overeenkomstige chemische en fysische eigenschappen. Kenmerkend is de langgerekte, draad-/naaldvormig kristallijne structuur en de chemische samenstelling, gebaseerd op magnesium silicaten, al of niet in combinatie met ijzer, natrium en/of calcium (aluminium ontbreekt). Naast de 2 typen amorfe gesteentesoorten (stollingsgesteenten), waarin ze worden aangetroffen, wordt er onderscheid gemaakt tussen asbest uit Serpentijn gesteenten en asbest uit Amfibole gesteenten.

Hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest
Op grond van de producteigenschappen van asbest wordt onderscheid gemaakt tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. In hechtgebonden asbest zitten de asbestvezels stevig in de matrix van het product gebonden en komen die alleen maar in de lucht vrij bij (aanmerkelijke) beschadiging (bewerking) en/of verwering. Bij niet-hechtgebonden asbest is deze binding minder sterk tot vrijwel niet merkbaar, waardoor deze producten kwetsbaarder zijn voor beschadigende invloeden, veroudering, verwering en verstoffing en relatief eenvoudig tot zelfs passief bronnen van asbestvezelemissies (vrij zwevende asbestvezels in lucht en/of water) kunnen vormen en zo risico’s voor de gezondheid kunnen betekenen.

Eigenschappen asbest
“Asbestos” is Grieks voor “onverwoestbaar”. Een reeks aan voordelige eigenschappen maakte het populair, zodat het te pas en zelfs te onpas werd gebruikt. (In de bouw waren het lange tijd de enige goedkope, grotere plaat- en buismaterialen.) Die voordelige eigenschappen zijn:

• Onbrandbaarheid
• Hitteresistentie
• Warmte-isolerend
• Elektrisch isolerend
• Geluidsisolerend
• Resistentie tegen chemicaliën (zuren, logen, oplosmiddelen, water, etc.)
• (micro)biologische afbraak (rotvrij, schimmelwerend)
• Vochtwerend
• Relatief grote treksterkte en sterke slijtvastheid
• Drukbestendig
• Eenvoudig mengbaar en verwerkbaar in, en tot producten
• Goedkoop

Unieke eigenschappen
Door deze unieke combinatie van gunstige eigenschappen is asbest in de loop van de tijd op grote schaal toegepast in de meest uiteenlopende installatietechnische en bouwkundige materialen. Er zijn meer dan 3.500 asbesthoudende producten en toepassingen bekend, waarvan de meeste en de grootste hoeveelheden in grotere installaties en in velerlei bouwmaterialen. Vanaf de start van de industriële revolutie omstreeks 1850 is asbest herontdekt als uitermate geschikt afdichtings- en isolatiemiddel voor industriële installaties, de ketelbouw en verwarmingsinstallaties en in schepen, treinen, vliegtuigen, auto’s, etc. Pas later (vanaf half jaren ’30 en vooral na de 2e wereldoorlog) zijn asbesthoudende bouwmaterialen in zwang gekomen, opgevolgd door stofferingsproducten. Dergelijke plaat, kanaal- en pijpmaterialen vormen nu wel de grootste hoeveelheid toegepaste asbestproducten (golfplaten, vlakke platen, rioleringen, waterleidingen, gasleidingen, ventilaties, etc.).

Asbestmijn Rusland jaren 60

Asbest definitief verboden
Het werken met asbest of asbesthoudende materialen is reeds op een klein aantal uitzonderingen nu al langere tijd verboden. Wettelijk is er vanaf 1977 fasegewijs en doelgroepgericht een steeds groter aantal beperkingen aan de fabricage en het gebruik van asbest opgelegd, totdat het vanaf 1 juli 1993 definitief werd verboden. De gezondheid kan namelijk ernstige schade oplopen (stoflongen, longkanker en borst-/buikvlieskanker) bij inademing van verhoogde concentraties asbestvezels. Daar is inmiddels geen discussie meer over. Maar wanneer en in hoeverre betreft dit ook uw gezondheid, of die van uw medewerkers, gebruikers, huurders e.d.? Waar moet men allemaal rekening mee houden in het geval asbest aanwezig is in een bouwwerk of object, of wanneer daar sprake van kan zijn bij een calamiteit?

Risico voor de gezondheid
De maatschappij heeft echter vanuit het verleden nog steeds te maken met grote hoeveelheden aan asbesthoudende toepassingen. Deze vormen doorgaans slechts een potentieel risico voor de gezondheid, maar kunnen vanwege de veroudering in oplopende mate ook actuele risico’s vormen, of wellicht al zijn. Om te bepalen of u te maken heeft met asbesthoudende materialen en daaraan gerelateerde risico’s, is op deskundige wijze nader onderzoek nodig. Ook deze vereiste deskundigheid is wettelijk gereguleerd vanuit de verplichte certificeringen conform SC-540 ‘Asbestinventarisatie, SC-530 ‘Asbestverwijdering’ en de accreditaties bij inspectie- en laboratoriumwerkzaamheden.

Heeft u te maken met asbestverdacht materiaal? Bel ons gerust
Wij ondersteunen u bij de coördinatie binnen de complete asbestketen. Van inventarisatie en advies tot en met saneringsbegeleiding en directievoering, 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!