Renovatie- en sloopmanagement

Ervaren projectmanagers die u alle zorgen uit handen nemen van voorbereiding tot oplevering

Renovatie- en sloopmanagement

Of het nu gaat om renovatieprojecten, of kleine en grote totaalslopen. Het proces en de uiteenlopende aspecten, die hierbij aandacht vereisen, blijven in principe dezelfde. Ook de wetgever en de branche zelf, stellen eisen en randvoorwaarden aan het veilig en (milieu)verantwoord slopen. Omdat een duurzame en kostenefficiënte aanpak het beginpunt vormt voor een maatschappelijk verantwoorde vastgoed- en gebiedsontwikkeling, rendeert duurzaam slopen op zowel sociaal als ecologisch gebied. De eerste stap is het inventariseren van het te slopen bouwwerk of object. Naast de wettelijk verplichte asbestinventarisatie wordt dan ook een stoffeninventarisatie opgesteld, gericht op het aan de bron scheiden van de uitkomende materialen/stoffen in gevaarlijk afval, restafval en recyclebaar afval. 

Hoogwaardig hergebruik 
Vervolgens wordt bepaald, welke materialen/stoffen zich lenen voor hoogwaardig hergebruik en de manier waarop dat daadwerkelijk mogelijk is, alsmede hoe de toepassingsmogelijkheden technisch, logistiek en kostentechnisch het meest effectief gerealiseerd kunnen worden. Hierbij wordt tevens bepaald of, en in hoeverre, de uitkomende materialen/stoffen kunnen worden hergebruikt in de regio, in de toekomstige nieuwbouw, of anderszins voor hoogwaardig hergebruik geschikt is. Ook het vergunningentraject dient daarbij correct te worden doorlopen.

Sloopveiligheidsplan 
Aan de hand van deze inventarisatie wordt een plan van aanpak en een sloop(veiligheids)plan opgesteld. Op dit hoogwaardige hergebruik van de uitkomende materialen dient de sloopmethode te worden afgestemd. Werkwijzen zoals het demonteren, direct aan de bron scheiden en (deels) ter plaatse verwerken zullen door de sloopaannemer tijdens de sloopwerkzaamheden worden gevolgd, overeenkomstig het plan van aanpak en sloop(veiligheids)plan. Door middel van directievoering en/of toezichthouden kan vervolgens voor de opdrachtgever tijdens de uitvoering veel tijdrovend controlewerk worden verzorgd.

 

Overlast tot een minimum beperkt 
Immers, worden de werkzaamheden daadwerkelijk binnen de gemaakte afspraken, de planning en het budget uitgevoerd, worden herbruikbare materialen ook op de afgesproken wijze hergebruikt, wordt gevaarlijk afval en restafval correct verwerkt en wordt de veiligheid structureel in acht genomen? Zijn ook de omwonenden op de hoogte gebracht van de te verwachten overlast en wordt de overlast tot een aanvaardbaar minimum beperkt? Het totale slooptraject vergt voorbereiding, communicatie, advisering, begeleiding, coördinatie, toezicht en eindverantwoordelijkheid. Allemaal taken die Newton B.V. voor de opdrachtgever kan vervullen.

Een snelle, veilige en kostenefficiënte uitvoering
Wij begeleiden het hele proces tot aan het bouwrijp opleveren van de locatie. Daarbij zorgen we voor een optimale en juiste afstemming tussen de diverse werkzaamheden en de verschillende partijen om te komen tot een snelle, veilige en kostenefficiënte uitvoering. Daardoor kunnen er voor de opdrachtgever misverstanden, vertragingen en onnodige kosten worden voorkómen. De advisering omvat zowel vakinhoudelijke als organisatorische en financiële aspecten. Hierbij kunnen wij niet alleen een toezichthoudende en controlerende functie vervullen, maar ook de registratie van de administratieve en financiële gegevens van het project verzorgen. 

Onze werkzaamheden op een rijtje: 

Communicatie met opdrachtgever, architect, constructeur, overheidsinstanties, nutsbedrijven en omwonenden; 
Advisering en borging van de conformering aan de wet- en regelgeving en branchecertificering (SVMS-007); 
Verzorgen aanbesteding, nota’s van inlichtingen en wijzigingen, houden van aanwijzingen; 
Controleren en beoordelen Veiligheid- en Gezondheidsplan (V&G / Sloopveiligheidsplan); 
Houden en notuleren van de start-werk- en voortgangsvergaderingen; 
Advisering over en toezicht op de sloopmethode en de (dagelijkse) uitvoering; 
De risicobepaling voor de werknemers en de betrokkenen in de omgeving (veiligheids- en milieuzorg ten aanzien van schadelijke stoffen, overlast   door stof, geluid en trillingen); 
Controleren aan- en afvoerroutes bouwverkeer, inrichten, afbakenen/afschermen en beveiligen slooplocatie, (dagelijkse) uitvoering, werkmethoden, inzet materieel, transport en logistiek; 
Toezicht houden en/of directievoering; 
Monitoren van de fasering, planning e.d.; 
Inventariseren en evalueren van de knelpunten; 
Kostenbewaking (beoordeling meer- en minderwerk); 
Registratie stortbonnen en onderzoeksrapporten, vrijgavecertificaten, e.d.; 
Afnemen van de (deel)opleveringen en eindoplevering; 
Proces verbaal van oplevering en evaluatierapport. 

Uw project in veilige handen 
De voorbereiding, de uitvoeringsbegeleiding en de eindoplevering van duurzame sloopprojecten zijn bij Newton B.V. in veilige handen.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!