Sloopplannen

Sloopplannen

Het opstellen van een sloopplan en of (asbest)saneringsplan voor de voorbereidings- en de uitvoeringsfase vergt veel kennis en ervaring. Wie besluit om een object gedeeltelijk, of geheel te slopen moet daarvoor een sloop-melding indienen en een gedetailleerd sloopplan kunnen overleggen.

Sloopplan opstellen
Vervolgens wordt een sloopplan opgesteld, waarin onder meer een beschrijving van de wijze van selectief en milieukundig verantwoord slopen en afvoeren van sloopmaterialen is vastgelegd. Dit vindt plaats op basis van de stoffeninventarisatie. Voor een verantwoorde omgang met sloopmaterialen is verder van belang, dat vooraf inzicht bestaat in de acceptatiecriteria van de afnemers, de behandeling en afvoer van vrijkomende materiaalstromen en de te treffen veiligheidsmaatregelen. Verder worden in het sloopplan de uitvoeringseisen van de opdrachtgever systematisch weergegeven.

Veilig en milieukundig verantwoord slopen
De uitvoering van de sloop vindt plaats conform het sloopplan. Bij de uitvoering van de sloopwerkzaamheden zijn medewerkers betrokken, die deskundig zijn op het gebied van veilig en milieukundig verantwoord slopen. Gecertificeerde sloopaannemers werken met goedgekeurd materieel. De sloopaannemer dient er verder voor te zorgen, dat de slooplocatie veilig en ordelijk is en dat de vrijkomende materiaalstromen geen verontreiniging van bodem en omgeving veroorzaken.

Gebouwen slopen
Er zijn verschillende manieren om gebouwen te slopen. Een gebouw kan volledig of gedeeltelijk gesloopt worden. Daarnaast kan een gebouw gestript worden. Onze ervaring leert dat projecten, die wat betreft omvang, specialismen, veiligheidsaspecten, mediagevoeligheid, tijdsdruk, etc. veelal uniek van aard zijn, veel aandacht en expertise vergen. Dit vraagt om een doeltreffende totaaloplossing ingericht volgens uw wensen.

Veilig slopen
De BRL SVMS-007 bevat (project)eisen op het gebied van veilig slopen. Hierbij is rekening gehouden met de Arbo-regelgeving. In het sloopplan worden de maatregelen en voorzieningen beschreven, die nodig zijn om de arbeids-veiligheid en omgevingsveiligheid (zoals belendende percelen) te waarborgen. Daarnaast is van belang, dat een gecertificeerde sloopaannemer tevens gecertificeerd is volgens de VGM Checklist Aannemers (VCA) en het management van kwaliteits-, milieu- en veiligheidszorg, zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO/OHSAS 18001.

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!