Sloopbestekken

Sloopbestekken

Het sloop-/saneringsbestek kan in de basis het uitgangspunt vormen voor de verhoudingen binnen het projectteam met de opdrachtgever en opdrachtnemer(s), zoals de aannemer(s), leverancier(s) en adviseur(s). Het bestek omschrijft in detail de werkzaamheden die de opdrachtnemer moet uitvoeren, alsmede de administratieve en juridische bepalingen die op het werk van toepassing zijn. Het vormt een samenstel van kwalitatieve afspraken ten behoeve van een veilige en kostenefficiënte uitvoering van het project. Tevens is het van vitaal belang bij de bewaking van alle procesgangen.

Opstellen van bestekken
Afhankelijk van de projectspecificatie en de wensen van de opdrachtgever bieden wij ook een eigen sloop-/renovatiebestek met een duurzaam uitgangspunt, waarbij er geen ruimte wordt gelaten voor verkeerde interpretaties. Dit bestek is al vele malen opgesteld voor onze opdrachtgevers en wordt bij de evaluatie na het project herhaaldelijk beoordeeld als goed, betrouwbaar en praktisch bruikbaar. Ook met het opstellen van bestekken met gebruik van erkende systematieken, zoals STABU en RAW, zijn onze specialisten vertrouwd.

UAV-GC contract
De UAV-GC 2005 is eigenlijk een contractvorm, afkomstig uit de GWW en bouwsector. Toch is er bij gemeenten en/of overheidsstellingen steeds meer vraag naar ook deze contractvorm bij aanbestedingen. De traditionele begrippen als ‘Directievoering’ en ‘Toezicht’, waarbij vooraf de werkmethoden, werkwijzen, werk-/sloop-/sanerings-/V&G-plannen, etc. van de opdrachtnemer worden beoordeeld en al of niet goedgekeurd, maken plaats voor contractbeheer met een directere relatie tussen de opdrachtnemer en het Bevoegd Gezag, waarbinnen vervolgens wordt getoetst en al of niet geaccepteerd. Ook de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen e.d. kan worden verschoven naar een inspanningsverplichting voor de opdrachtnemer.

UAV-GC 2005
In feite biedt het contract op basis van de UAV-GC 2005 de mogelijkheid om te komen tot een optimale risicoverdeling tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, niet alleen voor wat betreft de vergunningen, maar ook risico’s voortvloeiend uit ontwerpmethoden en uitvoeringstechnieken. Het toetsen is een activiteit, die de opdrachtgever, annex contractbeheerder, verricht om vast te stellen of de opdrachtnemer zijn verplichtingen nakomt. Ook het opstellen van een UAV-CG contract en/of het contractbeheer hiervan kan door een expert bij Newton B.V. worden uitgevoerd. Onze experts hebben ruime ervaring en kunnen u veel zorgen uit handen nemen. 

Meer informatie ontvangen?

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek

Neem contact met ons op!